เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปัจจุบันการแขงขันในการประกอบธุรกิจมีความรุนแรงมาก ในขณะที่ทรัพยากรการผลิตตางๆมีจํากัดโดยเฉพาะดาน แรงงาน ดังนั้นภาคการผลิตจะตองหาแนวทางตางๆเพื่อการปรับตัวใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงจึงตองมีการจัดการและ วางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด (Optimization)

  (กรุณา Login เพื่อเข้าถึงเนื้อหา)

 

>> สมัครสมาชิก ฟรี!!!

>> ดูบทความทั้งหมด...

in บทความ
Hits: 676