Hits: 10

ยุทธศาสตร์ศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล

การดำเนินงานโครงการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล มีกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลักและโครงการย่อยตามตัวชี้วัดโครงการดังนี้

1. สร้างศูนย์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล

รายละเอียดกิจกรรม

     1.1 จัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล

     1.2จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล

     1.3 รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผลงาน งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

     1.4 จัดตั้งศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล

2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์รวมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล

รายละเอียดกิจกรรม

     2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ให้กับวิสาหกิจและหน่วยงานต่าง ๆได้ทราบ ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของสถาบันฯ และ website พันธมิตร

     2.2 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์ เช่น สัมมนา ให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลา ให้ภาค

อุตสาหกรรม

     2.3 สรุปผลการดำเนินงาน

3. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรม

     3.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ให้กับวิสาหกิจที่ต้องการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล แล้วเปิดรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของสถาบันฯ และ website พันธมิตร และส่ง E-MAIL ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

     3.2 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาสรางต้นแบบ

     3.3 ดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

     3.4 ทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

     3.5 สรุปผลการดำเนินงาน

4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความสามารถสูงด้านการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

     4.1 ดำเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความสามารถสูง เช่น การสร้างความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการผลิตด้วยดิจิตอลจากต่างประเทศ

     4.2 ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่มีความสามารถสูง เช่นการจัดกิจกรรมฝึกงานที่ศูนย์เชี่ยวชาญการผลิตเชิงดิจิตอลจากต่างประเทศ

     4.3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านการผลิตเชิงดิจิตอลจากต่างประเทศ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัลให้กับภาคอุตสาหกรรม

     4.4 พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ในด้านต่าง ๆ

     4.5 รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญด้านการผลิตเชิงดิจิตอลจากต่างประเทศ เก็บไว้ในศูนย์เชี่ยวชาญด้านการผลิตดิจิตอลที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีความสนใจนำไปใช้งานต่อไป

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ Supply Chain ของเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

รายละเอียดกิจกรรม

     5.1 รวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ

     5.2 จัดทำระบบฐาน

     5.3 บำรุงรักษาระบบ ฯ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ และต้องบำรุงรักษาและดูแลระบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา/ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้นทันเวลาตามความจำเป็นเร่งด่วนของการใช้งานหรือภายใน 24 ชั่วโมง

     5.4 สำรองระบบงานและฐานข้อมูล (Backup Data) ตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งจากระบบเองหรือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญหายของโปรแกรมระบบงานหรือฐานข้อมูลและสามารถกู้คืนข้อมูลทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในกรณีที่มีปัญหา โดยจะต้องสำรองข้อมูล (Backup Data) ทุกเดือน