Hits: 50

โครงการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design center)

หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกทำให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงคุณภาพและราคาสินค้าให้เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ ดังนั้นในแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ของรัฐบาลจะเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรายกิจการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีการออกแบบวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM/CAE) เข้ามามีบทบาท เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างอำนาจต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และลดต้นทุนในการประกอบการ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเทคโนโลยี เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต อีกทั้งปริมาณการเพิ่มของประชากรที่มีการบริโภคทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก

ศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design center) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง.ในการให้ความรู้ ทักษะและบริการด้านการออกแบบวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วย CAD/CAM/CAE เป็นการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมอนาคต และพัฒนาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำวิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยีการผลิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ สู่ตลาดการค้าโลก และนำไปสู่ การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางด้านการให้คำแนะนำปรึกษาและให้บริการที่เกี่ยวกับการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

        1.1 การออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงประกอบ

        1.2 การออกแบบเครื่องมือ ได้แก่แม่พิมพ์สำหรับงานพลาสติกและโลหะเพื่องานที่มี High productivity รวมทั้ง jig , fixture และ gripper สำหรับงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือสำหรับงานผลิตในรูปแบบอื่น ๆ เช่น Die extruder , spinning die , forging die , casting die และ แม่พิมพ์สำหรับงานหล่อชนิดพิเศษ

       1.3 การผลิตด้วยเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เครื่องจักรกลเฉพาะด้านตามวัตถุประสงค์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และหุ่นยนต์

       1.4 การออกแบบกระบวนการผลิต , การออกแบบสายการผลิต , การควมคุมกระบวนการผลิต และการจัดการกระบวนการผลิต

2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญสูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้และ

3.ประสพการณ์ เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ในด้านต่าง ๆ2พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ Supply Chain ของเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล