ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล (1)

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล