Monday, 03 September 2018 09:33

บริษัท จีโอเวิร์ค จำกัด

Written by
Rate this item
(0 votes)

Geoworks Co., Ltd.

Additional Info

 • ทุนจดทะเบียนของสถานประกอบการ (บาท): 5,000,000
 • สัดส่วนคนไทยถือหุ้น (%): 100
 • เลขที่: 22/37
 • ตำบล/ แขวง: ประเวศ
 • อำเภอ/ เขต: ประเวศ
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์: 10250
 • โทรศัพท์: 02 0006340
 • โทรสาร: 02 000 6341
 • Website: www.geoworks.co.th
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุกัญญา บุญส่ง
 • ตำแหน่งผู้ติดต่อ: ธุรการ
 • โทรศัพท์ผู้ติดต่อ: 02 000 6340
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • จำนวนแรงงานปัจจุบัน (คน): 8
 • แรงงานชาย (คน): 5
 • แรงงานหญิง (คน): 3
 • เทคโนโลยีเชิงดิจิทัลที่สถานประกอบการของท่านจำหน่าย/ ให้บริการในปัจจุบัน (เรียงลำดับตามมูลค่าการขาย 5 เทคโนโลยีหลัก): 1. 2. 3. 4. 5.
 • ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้า/บริการจากท่าน: 1. ยานยนต์และชิ้นส่วน
 • รายชื่อลูกค้าหลักที่เคยใช้สินค้า/ บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงดิจิทัลจากท่าน: 1. 2. 3. 4. 5.
 • ปัจจุบันสถานประกอบการมีความเชี่ยวชาญและให้บริการเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัลด้านใดบ้าง: 1. CAD
 • ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution): ตัวแทนจำหน่าย
 • สินค้าที่จัดจำหน่ายมาจากแหล่งใด: นำเข้าจากต่างประเทศ
 • ท่านได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือไม่: ได้รับ ISO
 • มาตรฐาน ISO:: 9001:2015
Read 325 times Last modified on Monday, 03 September 2018 10:00

Leave a comment