Hits: 220
ฟรี..!! สัมมนา: TGI ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ยุค 4.0

 

สัมมาหัวข้อ TGI ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ยุค 4.0 (Episode: People) ภายใต้โครงการ ศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา ตามเอกสารแนบ

1519195768262

 


Hits: 135
หลักสูตร: การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติ

 

ศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design Center)

สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงดิจิทัล

หลักสูตร: การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติ (20 วัน)

1516777229364

 


Hits: 198
ฝึกอบรมฟรี... การกำหนดขนาดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อลดต้นทุนตั้งแต่การออกแบบ

 

ศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design center) สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงดิจิทัลในหัวข้อเรื่อง "กำหนดขนาดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อลดต้นทุนตั้งแต่การออกแบบ"

1516777587146 


Hits: 86
โครงการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design center) ปีงบประมาณ 2561

 

                                    สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงดิจิทัล
 
nlimg1505880886