Hits: 198
***โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต

EEC

ยกระดับสถานประกอบการในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ให้มีการนำ เทคโนโลยี อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ดิจิทัลการผลิต ไปใช้ในสถานประกอบการจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Hits: 473
*** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

Digital logo

ฟรี!...การพัฒนาความสามารถของบุคลากร / สถานประกอบการ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต วิเคราะห์ จำลองกระบวนการผลิต  ERP/MES รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างชาญฉลาด : Smart factory )

>> คลิกดูรายละเอียดโครงการ <<

Hits: 440
*** ระบบปฏิบัติการการผลิต (MES) และการเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องจักรเรียลไทม์

 


 ระบบปฏิบัติการการผลิต (Manufacturing execution systems : MES)  เป็นระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกระบวนการผลิต เพื่อติดตามกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบตลอดกระบวนการจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ระบบ MES จะรวบรวมข้อมูลสถานะการผลิตแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่จะปรับการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

บทบาทหน้าที่ของระบบ MES  

  1. การจัดการโครงสร้างและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product life-cycle)
  2. การจัดตารางการผลิต (Production scheduling)
  3. การดำเนินการผลิต (Order execution and dispatch)
  4. การเก็บข้อมูลการผลิตและการจัดการเวลาหยุดของเครื่องจักร(Downtime management)      เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall equipment effectiveness : OEE)
  5. การจัดการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ( Product Quality) และการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)
  6. การติดตามและสอบย้อนกลับวัสดุและผลิตภัณฑ์ (Materials track and trace)

<<  คลิกอ่านบทความ >>

TouchPad01

 

Hits: 379
*** SMART FACTORY DAY : "การพัฒนา Smart Factory เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0"

 

!!! งานสัมมนาดีๆ โดยทีมวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน...เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  พร้อมมีตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษา และการประเมินสถานะของสถานประกอบการ พร้อมแนะนำเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้สถานประกอบการเลือกลงทุนอย่างเหมาะสม  คุ้มค่าการลงทุน...เพื่อก้าวสู่ SMART FACTORY อย่างมั่นใจ มั่นคง...และคุ้มค่า...

 

TGI SMART FACTORY Seminar Logo

 *** คลิกโหลดใบสมัคร ***