Hits: 295

   ยุทธศาสตร์ที่1การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

          เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation Technology) หมายถึงการใช้เครื่องจักรระบบควบคุมและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการผลิตสินค้าหรือส่งมอบบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติช่วยในกิจการต่างๆอย่างหลากหลาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การประยุกต์เทคโนโลยีอัตโนมัติในสำนักงาน เรียกว่า Office Automation ในการให้บริการเรียกว่า ServiceAutomation และในอุตสาหกรรมการผลิตเรียกว่า Industrial Automationในอุตสาหกรรมการผลิต

Read more
Hits: 307

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

          อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ได้นำระบบการผลิตอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมช่วยในการผลิต อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาช่วยในการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน คุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ 

Read more
Hits: 282

           ยุทธศาสตร์ที่3 การรวมกลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

           จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเกิดตลาดใหม่ การการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในภูมิภาค และประเทศคู่แข่งทางการผลิตที่มีความพร้อมของค่าจ้างแรงงาน สร้างผลกระทบต่อผู้รับจ้างผลิตของไทย ทั้งด้านต้นทุน คุณภาพ และความสามารถในการผลิต ซึ่งทำให้รูปแบบการผลิตที่ใช้กันอยุ่ในปัจจุบันนี้ มีความจำเป้นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และสายการผลิตแบบอัตตโนมัตินั้นได้มีการใช้งานกันในระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเป็นปรกติอยู่แล้ว แต่มักเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือมาจากการย้ายฐานหรือเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตตโนมัติมาพร้อมกับการเริ่มต้นธุรกิจ ในปัจจุบันระบบการผลิตแบบอัตตโนมัติได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และมีราคาที่ผู้ประกอบการผลิตอุตสาหกรรม ขนาดกลางและเล็กสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ และมีโซลูชั่นมากมายหลายรูปแบบ แต่การเลือกระบบอัตตโนมัติ มิได้พิจารณาเฉพาะด้านต้นทุน คุณภาพ และความสามารถในการผลิต ยังมีปัจจัยเรื่องความยากง่ายในการใช้งาน การอัพเกรด การซ่อมบำรุง การใช้พลังงาน ตัวบุคลากรผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งาน เกิดความยากในการตัดสินใจเลือกใช้งาน และกังวลต่อประสิทธิภาพ หรืออาจมองไม่ครอบคลุม การพิจารณาที่ราคาต่ำอย่างเดียวจึงกลายเป็นอุปสรรคในการแข่งขันเพราะระบบที่เลือกไม่เหมาะสม

Read more
Hits: 270

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

         ปัจจุบันมีการพัฒนาและการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย แต่ยังขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ตลอดจนผู้ใช้งานภายในประเทศ เพื่อการนำมาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว

Read more