Hits: 71

        โครงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

 

1. หลักการและเหตุผล

          อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ได้นำระบบการผลิตอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมช่วยในการผลิต อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาช่วยในการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน คุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation Technology)  คือการใช้เครื่องจักรที่มีระบบควบคุมและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการผลิตสินค้าหรือส่งมอบบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติช่วยในกิจการต่างๆอย่างหลากหลาย ได้แก่ การประยุกต์เทคโนโลยีอัตโนมัติในสำนักงาน เรียกว่า  Office Automation ในการให้บริการเรียกว่า Service Automation  และในอุตสาหกรรมการผลิตเรียกว่า Industrial Automation ในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม(Industrial Robot)  เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบการทำงานของอวัยวะส่วนบนของมนุษย์ประกอบด้วยระบบที่สำคัญ 2 ระบบ คือ ระบบทางกลของหุ่นยนต์ (mechanism system) และระบบควบคุมหุ่นยนต์(control system)

         ระบบทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้จับ หยิบ เคลื่อนย้ายและหมุนได้อย่างอิสระใน 2 มิติ หรือ 3  มิติ ระบบทางกลของหุ่นยนต์ควรมีความมั่นคงและมีน้ำหนักน้อยเพื่อประหยัดพลังงานในการเคลื่อนไหว

         ระบบควบคุมหุ่นยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมซึ่งควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์นับเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหุ่นยนต์ ระบบควบคุมนี้ทำหน้าที่เป็นสมองเก็บข้อมูล สั่งหุ่นยนต์ให้ทำงานตรวจสอบและควบคุมรายละเอียดของการทำงานให้ถูกต้อง

เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุนยนต์อุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและระบบการผลิต     ซึ่งเป็นสินค้าทุนที่มีการนำเข้าในแต่ละปีนับแสนล้านบาท   นั่นหมายถึงประเทศไทยยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอัตโนมัติมาช่วยการผลิต ทั้งในรูปของเครื่องจักร  อุปกรณ์  และชิ้นส่วนต่างๆ อีกทั้งแนวโน้มการนำเข้ายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สาเหตุมาจากขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงในสภาวะขาดแคลนแรงงาน  หากมีการนำระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้    “โครงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม”    ที่จัดทำขึ้นนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยเกิดการพัฒนาทั้งด้านการสร้างและการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมช่วยในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป      

2. วัตถุประสงค์

            2.1  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แบบครบวงจรเพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2.2  สร้างโอกาสด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตสู่ตลาดต่างประเทศ

            2.3  ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเชื่อมโยงของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

            2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 3.  กลุ่มเป้าหมาย

           3.1  ผู้ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิต

           3.2  ผู้สร้างและพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 4.  เป้าหมายของโครงการ/ตัวชี้วัด

          4.1  พัฒนาบุคลากรเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 150 คน

         4.2  สร้างความสามารถด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 25 โรงงาน

         4.3  ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร์เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 กลุ่ม

         4.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1   ระบบ

5.  วิธีการดำเนินการ/และกิจกรรม

การดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการจะดำเนิงาน ดังนี้

           5.1  นำเสนอโครงการต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่ออนุมัติ และจัดสรรงบประมาณ

          5.2  จัดเตรียมทรัพยากร และระบบการบริหารจัดการโครงการ

          5.3  ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

          5.4  ให้คำปรึกษาโรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต

          5.5   สร้างกลุ่มเชื่อมโยง (Cluster) ของผู้เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (ระหว่างผู้ผลิต , ผู้ขาย , ผู้สร้าง , ผู้ใช้)

          5.6  ส่งเสริมการตลาดและขยายธุรกิจ

          5.7  จัดทำระบบสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

6.  แผนการดำเนินงาน

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นแกนกลางในการประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา  ภาคเอกชน   หน่วยงานวิจัยและพัฒนา  รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบ ให้เกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาอุตสหากรรมพิมพ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล   กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

               ยุทธศาสตร์ที่1 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

               ยุทธศาสตร์ที่2 การยกระดับความสามารถเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

               ยุทธศาสตร์ที่3 การรวมกลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

               ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม