ผู้วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติ

ผู้วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติ (10)

           ปฏิบัติงานวิจัยพัฒนา ตลอดจนให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์การควบคุมเข้ากับวิชาการด้านต่างๆ

           เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ และ วิจัยพัฒนา

           ฝึกอบรมด้าน Industrial Automation ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Systems) ระบบนิวเมติค (Pneumatic Systems) พีแอลซี (PLC) แมคคาทรอนิค

           ศูนย์วิจัยหุ่นยนต์และพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  

           ศูนย์วิจัยด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ  เช่น Intelligent Systems , Embedded systems , Field-Programmable Gate Arrays (FPGA) เป็นต้น

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ ,ปัญญาประดิษฐ์และการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด  ,การควบคุมระบบแบบกระจาย

ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานและวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

           การออกแบบเครื่องจักรและกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต  การประยุกต์ระบบวัดด้วยการประมวลผลภาพและการมองเห็นของเครื่องจักร

           สถาบันไทย-เยอรมัน  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯมีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน โดยมีศูนย์ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีดังนี้

          >> ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

          >> ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล

          >> ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม

          งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูง